Bescherming persoonsgegevens

Privacyverklaring
De Context Praktijk voor Verlies- en Rouwtherapie, gevestigd te Son en Breugel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.de-context.nl
info@de-context.nl
Brouwerstraat 16
5694AW Son en Breugel
+31614902985

Welke persoonsgegevens
Wanneer jij gebruik gemaakt van mijn diensten, verwerk ik jouw:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Alleen als dat noodzakelijk is voor mijn dienstverlening, verwerk ik ook gegevens over jouw gezondheid.

Doel
De Context Praktijk voor Verlies- en Rouwtherapie verwerkt jouw persoonsgegevens:

  • Voor het afhandelen van je betaling
  • Om contact op te nemen als dat nodig is
  • Om je te informeren over wijzigingen van diensten
  • Voor het doen van belastingaangifte

Bewaartermijn persoonsgegevens
De Context Praktijk voor Verlies- en Rouwtherapie bewaart jouw persoonsgegevens tot twee jaar na ons laatste contact. Er is een wettelijke verplichting om administratie, inclusief facturen en adresgegevens zeven jaar te bewaren.

Tevens wijs ik u op het recht op vernietiging van het dossier na het beëindigen van de therapie. Als u dit wenst dient u dit schriftelijk kenbaar te maken.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Context Praktijk voor Verlies- en Rouwtherapie deelt jouw persoonsgegevens uitsluitend met derden wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met die derden is een verwerkersovereenkomst gesloten. Overigens worden jouw gegevens uitsluitend gedeeld nadat jij hiervoor toestemming hebt gegeven.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Sociale media
Graag wil ik het jou gemakkelijk maken om de content van deze website te volgen en te delen via sociale media. Dit kan onder andere door middels van Social Media- (share) buttons of links naar profielen op sociale media. Van het volgende Sociale Media Platform heb ik een link geplaatst. Hier vind je hun privacyverklaring.

LinkedIn

https://www.linkedln.com/legal/privacy-policy/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eerder door jou verleende toestemming voor de persoonsgegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Context Praktijk voor Verlies- en Rouwtherapie.
Je kunt ook een verzoek bij mij indienen om jouw persoonsgegevens naar jezelf of naar een door jou te noemen organisatie te sturen.
Wil je jouw persoonsgegevens inzien, laten corrigeren of verwijderen of je toestemming voor de gegevensverwerking intrekken, stuur dan een mail naar info@de-context.nl
Omdat ik er zeker van moet zijn dat het verzoek van jou komt, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Zorg ervoor dat jouw pasfoto, het nummer van je identiteitsbewijs en het BSN onzichtbaar gemaakt zijn. Ik reageer binnen maximaal vier weken op je verzoek.
Mocht je desondanks een klacht willen indienen tegen de context, dan kan dat via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevns.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoongegevens/tip-ons.

Beveiliging persoonsgegevens
De Context Praktijk voor Verlies- en Rouwtherapie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@de-context.nl

Voorwaarden
Op alle afspraken en consulten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Afwijkingen gelden uitsluitend indien deze vooraf schriftelijk door De Context Praktijk voor Verlies- en Rouwtherapie is bevestigd. Alle cliënten worden geacht kennis te hebben genomen en akkoord te zijn gegaan met onderstaande bepalingen. Door akkoord te gaan met de voorwaarden bij aanvang van de begeleiding is het de cliënt duidelijk dat er op geen enkele wijze sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals bedoelt in artikel 7:446 BW. Er is dan ook geen sprake van enigerlei medische behandeling, noch van enigerlei medisch advies of medische beoordeling.
De Context Praktijk voor Verlies- en Rouwtherapie stelt als voorwaarde dat iedere cliënt De Context Praktijk voor Verlies- en Rouwtherapie naar waarheid zal informeren over een eventuele parallel lopende behandelvormen, inclusief gegevens van de behandelaar of behandelend arts. De Context Praktijk voor Verlies- en Rouwtherapie zal alleen, na overleg met de cliënt, zijn/haar huisarts, behandelaar of behandelend arts op de hoogte stellen van de ontwikkelingen c.q. behaalde resultaten.

Afspraken en annuleringen
Cliënt verklaart zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden en met de procedure en de tarieven voor de therapie door het maken van een afspraak.

Cliënt stelt De Context Praktijk voor Verlies- en rouwtherapie op de hoogte van relevante contact gegevens.
Een afspraak voor therapie is geldig dan en slechts dan als deze door De Context Praktijk voor Verlies- en Rouwtherapie schriftelijk en/of anderszins uitdrukkelijk is kenbaar gemaakt aan de cliënt.
Voor een standaard consult wordt minimaal 60 min gereserveerd en afgerekend. In overleg kan hiervan afgeweken worden. Wanneer gesprekken langer duren wordt de tijd evenredig doorberekend. Bij telefonisch of mailcontact van inhoudelijke aard geldt de standaard uurprijs. Annulering door de cliënt dienst plaats te vinden ten minste 24 uur voor de afspraak. Indien er geannuleerd wordt binnen 24 uur, zullende kosten voor de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
In geval van overmacht aan de kant van De Context Praktijk voor Verlies- en Rouwtherapie om de afspraak te annuleren, zal er zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen met de cliënt voor het maken van een nieuwe afspraak op korte termijn.

Betaling
Betaling geschiedt á contact of door overmaking van het verschuldigde bedrag. De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 14 dagen na de datum factuur te zijn betaald.

Bij overschrijding van de betalingstermijn bij het voldoen van een factuur door cliënt, is De Context Praktijk voor Verlies- en Rouwtherapie gerechtigd om additionele kosten in rekening te brengen van wege herinneringen, aanmaningen en/of incasso. Bij het in gebreke blijven van betaling zullen er geen vervolg consulten plaatsvinden.

Tarieven zoals gesteld in de schriftelijke bevestiging van de afspraken zijn bindend. Dit tarief zal jaarlijks worden geïndexeerd. Indien u akkoord gaat met deze voorwaarden en de afspraak, bent u verplicht hieraan te voldoen.

De Context Praktijk voor Verlies- en Rouwtherapie verplicht zich om binnen een vooraf aangegeven tijdsbestek, haar uiterste best te doen om de cliënt een zo passend mogelijke gespreks- of therapievorm aan te bieden. Er kunnen echter geen restituties van gelden plaats vinden. Of de cliënt in aanmerking komt voor vergoedingen van de gesprekken, dient de cliënt na te vragen bij zijn zorgverzekeraar. De Context Praktijk voor Verlies- en Rouwtherapie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (tussentijdse) polis wijzigingen of voor door verzekeraars verstrekte (mogelijke onjuiste) informatie.

Aansprakelijkheid
De Context Praktijk voor Verlies- en Rouwtherapie kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade of letsel berokkend aan de cliënt of aan derden, door welke oorzaak dan ook.
Tevens aanvaardt De Context Praktijk voor Verlies- en Rouwtherapie geen aansprakelijkheid voor de door de cliënten gemaakte kosten of vergoedingen anderszins.
Als geregistreerd NFG-lid heeft De Context Praktijk voor Verlies en Rouwtherapie zich als psychosociaal werker te houden aan de beroepscode en Tuchtrecht van de NFG (www.de-nfg.nl)